Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aypay, A. ve Kara, A. (2018). Pozitif Psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel
Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 63-79. Doi: 10.19126/suje.408531

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Aypay
Geçerlik: 

KMO değeri 0.88 (p<.01) ve Bartlett’s Test of Sphercity Kay Kare değeri ise 896.132 (p<.01) olarak hesaplanmıştır. Her iki sonuç verinin AFA için yeterli büyüklükte olduğunu göstermiştir. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizine bağlı olarak gerçekleşen uyum iyiliği değerleri: CFI: 0.96; NFI: 0.94; NNFI: 0.95; SRMR: 0.05 olarak bulunmuştur. DFA sonucu elde edilen bu değerler, ölçeğin faktör yapısına ilişkin oluşturulan modelin veri ile uyumlu olduğunu (Kline, 2005) ve ölçeğin faktör yapısının doğrulandığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.87 olarak bulunmuştur.

tek boyut ve 9 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: