Dengeli Yaşam Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aypay, A. ve Kara, A. (2018). Pozitif Psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel
Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 63-79. Doi: 10.19126/suje.408531

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Aypay
Geçerlik: 

Ölçeğin RMSEA değerinin 0.73 serbestlik derecesinin 185 ve kay kare değerinin 447.65 olduğu bulunmuştur. Kay kare değerinin serbestlik derecesine bölümü (447.65/185 sonucunda 2.41 değeri elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine bağlı olarak gerçekleşen uyum iyiliği değerleri: CFI: 0.96, NFI: 0.93, NNFI: 0.95, SRMR: 0.06 olarak bulunmuştur. Birinci ve ikinci düzey DFA Analizleri sonucu elde edilen bu değerler, ölçeğin faktör yapısına ilişkin oluşturulan modelin veri ile uyumlu olduğunu (Kline, 2005) ve ölçeğin faktör yapısının doğrulandığını göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri başarı için 0.84, maneviyat için 0.91, ilişki için 0.86, beden için 0.74 olarak bulunmuştur.

4 alt boyut
Beden (3 m)
Başarı (6 m)
İlişki (4 m)
Maneviyat (8 m)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: