Denetimin Fonksiyonları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şarlak, Ş. (2009). Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin denetimin fonksiyonlarına ilişkin algı ve beklenti düzeyleri. (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Şenol Şarlak
Geçerlik: 

İlgili verilerin açıklayıcı faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek üzere KMO ve Bartlett analizleri yapılmıştır. Algılardan elde edilen 3 faktörün varyansı açıklama oranı %56,36’dır. Geliştirme boyutunda yer alan maddelerin boyuttaki yük değerleri 0,751 ile 0,605, Değerlendirme boyutun da yer alan maddelerin boyuttaki yük değerleri 0,762 ile 0,517 ve Liderlik boyutun da yer alan maddelerin boyuttaki yük değerleri 0,723 ile 0,554 arasında olduğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Geliştirme boyutunda yer alan maddelerin boyuttaki yük değerleri 0,735 ile 0,590, Değerlendirme boyutunda yer alan maddelerin boyuttaki yük değerlerinin 0,757 ile 0,473 ve Liderlik boyutunda yer alan maddelerin boyuttaki yük değerleri 0,764 ile 0,584 arasında değiştiği belirlenmiştir. Güvenirlik analizleri sonucunda toplam test korelasyonu (Cronbach’s Alpha) r=0,98 olarak bulunmuştur.

Toplam 51 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Geliştirme (14 madde)
Değerlendirme (11 madde)
Liderlik (11 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: