Demokratik Öğretmen Davranış Kararlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşil, R. (2010). Demokratik Öğretmen Davranış Kararlılığı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2665-2692.

Sorumlu Yazar: 
Rüştü Yeşil
Geçerlik: 

Analizler sonunda; ölçeğin KMO değeri 0,936; Bartlett Testi değeri p<0,001 olarak belirlenmiştir. Ölçekteki maddeler tek faktör altında toplanmıştır. Ölçekteki maddelerin madde-test korelasyonları ve ayırt edicilik güçlerinin anlamlı olduğu (p<0,05) belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,98 olarak belirlenmiştir.

Tek boyut ve 69 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: