Delaware Sosyal-Duygusal Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Filiz,B. ve Durnalı,M. (2019). Delaware Sosyal-Duygusal Yeterlik Ölçeğinin (DSDY-Ö) Türk Diline Uyarlanması.Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 962-977. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.458032

Sorumlu Yazar: 
Bijen FİLİZ
Geçerlik: 

KMO değerinin .852, Bartlett’s Sphericity testinin ve Ki-Kare değerinin anlamlı çıktığı gözlenerek (p<.05) elde edilen verinin faktör analizi için uygun ve faktörleştirilebilir olduğu belirlenmiştir [X²=1029.64, df=45, p<.001].

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması için iç tutarlık katsayısı .70 olarak hesaplanmıştır. Test–tekrar test güvenirlik çalışması için hesaplanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısının anlamlı olduğu belirlenmiştir.

ölçek 2 faktör ve 10 maddeden oluşmaktadır.
Başkalarının nasıl hissettiğini önemserim
Başkalarıyla iyi geçinirim.

Derecelendirme: 
4’lü likert tip
İletişim: