Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Başören, M. (2015). Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeği’ nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 603-610. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.v4i2.1082000235

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeğinin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizinde öncelikle örneklem uygunluğu (sampling adequacy) ve Barlett Sphericity testleri yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO .60’dan yüksek ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2004). Bu çalışmada KMO örneklem uygunluk katsayısı .91, Barlett Sphericity testi χ2 değeri ise 1157.461 (p<.001) bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçek maddelerine verilen cevapların faktörlenebileceğini göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları İtalyan, Amerikan ve Bolivyalı örneklemlerde .66 ile .81 arasında değişmektedir. Uyum geçerliği çalışmasında empatik öz-yeterlik ile empati arasında (r = .53) ve sosyal öz-yeterlik ile enerji-dışadönüklük arasında (r = .57) pozitif ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca empatik öz-yeterlik ve sosyal öz-yeterlik, psikolojik iyi olma (sırasıyla; r = .23 ve r = .44), aktif başa çıkma (sırasıyla; r = .22 ve r = .31), duygusal destek (sırasıyla; r = .22 ve r = .16) ve öz-saygı (sırasıyla; r = .12 ve r = .33) arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur.

2 alt boyut ve 11 madde
Algılanan Empatik Öz-yeterlik (6 m)
Algılanan Sosyal Öz-yeterlik (5 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç uygun değil – 5= tamamen uygun)
İletişim: