Değerlendirme Tercihleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gülbahar, Y., ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 148-161.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Gülbahar
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmaları için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Değerlendirme türlerine ilişkin alt ölçeğinden elde edilen puanlar için hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı birinci faktör için .86 ve ikinci faktörü için .67’dir.

6 alt boyut ve 72 madde
Değerlendirme Türleri (16) : Projeler
Madde Biçimi/İşlem Türü (12) : Eşleştirme soruları
Değerlendirmeye Hazırlık (4) : Testin kapsamını netleştirmesi ve nasıl hazırlanılması gerektiğini açıklaması
Bilişsel Süreçler (14) : Test sorularını öğrencilere hazırlatması
Öğrenci Rolü/Sorumlulukları (12) : Testleri bilgisayar üzerinden alma olanağı vermesi (online testler)
Sınav Alma, Notlandırma ve Raporlaştırma (14): Akademik başarınızın farklı değerlendirme yöntemleri ile belirlenmesi

Derecelendirme: 
İletişim: