Değer Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, H. ve Karademir, Ç. (2014). Değer Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(28), 47-68.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Çalışkan
Geçerlik: 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri farklı örneklemler üzerinde yürütülmüştür. Açımlayıcı faktör analizleri (AFA) , yaşları 14 ile 18 (yaş ortalaması=15,69), sınıf seviyeleri 9 ile 11 arasında değişen (% 52.3’ü 9. sınıf, % 44.5’i 10. sınıf ve % 3.3’ü ise 11. sınıf) ve % 68’i erkek, % 32’i kız olan toplam 400 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı
faktör analizi (DFA), yaşları 14 ile 19 (yaş ortalaması=16,08), sınıf seviyeleri 9 ile 11 arasında değişen (% 40.9’u 9. sınıf, %20.7’si 10. sınıf ve % 38.4’ü ise 11. sınıf) ve % 54.5’i erkek, % 45.5’i kız olan toplam 203 öğrenci üzerinde
yapılmıştır.

Güvenirlik: 

DYÖ’nin iyi oluş değer yönelimi boyutunun test-tekrar test güvenirlik katsayısı .86, iç tutarlık ve iki yarı test güvenirlik katsayıları .73 olarak bulunmuştur. Başarı değer yönelimi boyutunun ise test-tekrar test güvenirlik katsayısı .83, iç tutarlık katsayısı .56 ve iki yarı test güvenirlik katsayıları .58’dir. Başarı değer yönelimi iç tutarlılık ve iki yarı test güvenirlik katsayılarının düşük güvenirlik değerleri olduğu görülmektedir.

2 Alt Boyut Toplam 4 madde
İyi Ouş Değer Yönelimi(2): “A öğrencisi” ile sen ne kadar benziyorsun?
Başarı Değer Yönelimi(2): “B öğrencisi” ile sen ne kadar benziyorsun?

Derecelendirme: 
6’li Likert (1=bana çok benziyor – 6=bana hiç benzemiyor)
İletişim: