Türk Spor Yönetiminde Yönetime Katılma Ve Çalışan Tutumlarını Gözleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilir, P. ve Ay, Ü. (2007). Türk Spor Yönetiminde Yönetime Katılma Ve Çalışan Tutumlarını Gözleme Ölçeği. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4, 143-149.

Sorumlu Yazar: 
Pervin BİLİR
Geçerlik: 

Verilerin çözümlenmesinde ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için varimaks döndürme yöntemiyle yapılan temel
bileşenler faktör analizi kullanılmış olup 11 faktör ortaya çıkmıştır. 11 faktörün varyansın % 66.03’ünü açıkladığı ve böylece analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan 11 faktörün birlikte, maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu açıkladıkları görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık değerleri, .85’dir.

48 madde ve 11 alt boyut
İşe bağlılık (6m):Bu kurumda çalışmaktan gurur duyuyorum.
Ekip çalışması (7m):Kurumumuzda iş verimliliğin artırılması için çalışanlar olarak bilgilerimizi paylaşırız
Destekleyici iklim (5m):İşimde başarılı olmam için yöneticilerim destek verir.
Stres (6m):Yöneticilerimle sorun yaşıyorum.
İnsan ve sosyal ilişkiler (5m):Kurumda, bireysel ihtiyaçlarımın önem taşıdığını hissederim.
Olumsuz etkileşim (4m):Kurumda çalışanlar birbirlerinin yaptıkları işlerden habersizdir.
İş doyumu (3m):İşimden memnunum.
Hiyerarşi (3m):Kurumda işler emir komuta zincirine göre yapılır.
İletişim (3m):Kurumumda gereksinim duyduğumda her türlü bilgiyi kolaylıkla elde edebilirim.
Bürokratik iklim (3m):Kurumda sürekli kontrol altında olduğumu hissederim.
Yenilikçi iklim (3m):İşlerin yapılmasında yeni fikirler ve özgün yollar bulmak önem taşır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: