COVID-19’dan Algılanan Risk ve Stokçuluk Davranışı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baltacı, A. (2021). The effect of consumers’ perceived risk from the COVID-19 pandemic on their stockpiling behaviour: An evaluation from the framework of planned behaviour theory. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1485-1503. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1934.

Sorumlu Yazar: 
Alişan Baltacı
Geçerlik: 

Ölçek COVID-19’dan algılanan riske dair toplam varyansın %73,382’sini; davranışa dair toplam varyansın ise %81,12’sini açıklayabilmektedir.
Ölçeğin yapı geçerliliğinin tespit edilebilmesi için yapısal eşitlik modellemesine başvurulmuş olup elde edilen uyum indisi skorları kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

Güvenirlik: 

COVID-19’dan algılanan riske dair maddelerin Cronbach’s Alpha değeri 0,911; davranışa dair maddelerin Cronbach’s Alpha değeri ise 0,948’dir.

Ölçek 6 alt boyut ve 27 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: