COVID-19 ALGILANAN RİSK ÖLÇEĞİ

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baltacı, A. (2021). The effect of consumers’ perceived risk from the COVID-19 pandemic on their stockpiling behaviour: An evaluation from the framework of planned behaviour theory. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1485-1503. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1934.

Sorumlu Yazar: 
Alişan Baltacı
Geçerlik: 

Ölçek, COVID-19 ile ilgili olarak ortaya çıkan risk algısına dair toplam varyansın %73,382’sini açıklayabilmektedir. Yapılan analiz neticesinde ölçeğin yapı geçerliliğine sahip olduğu da tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin 0,911 güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) ile kabul edilebilir güvenilirlik düzeyine sahip olduğu da görülmektedir.

Ölçek Bilişsel Risk Algısı ve Duyusal Risk algısı olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır.
Her bir boyutta 4 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: