Çok Faktörlü Liderlik Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akdoğan, E. (2002). Öğretim elemanlarının algıladıkları liderlik sitilleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. ( Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ertunç Akdoğan
Geçerlik: 

Yapılan madde analizi işlemleriyle madde-toplam, madde-kalan ve ayırt edicilik değerleri hesaplanmıştır.

Ölçeğin genelinde yapılan madde analizi sonucuna göre madde-toplam,madde kalan ve ayırt edicilik değerleri 0.5 düzeyinde anlamlı olup tüm maddeler değerlendirmeye alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin temel ve alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları Cronbach Alpa katsayısı,Spearman Brown ,Gutman tekniğiyle ölçülmüştür.

3 alt boyut 36 madde
1.Çalışanlara ancak onlar gayret gösterdiğinde destek olur.
2.Kritik kararların uygunluğunu tekrar gözden geçirir.
3.Sorunlar ciddileşmeden karışmaz.

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1= hiçbir zaman – 6= daima)