Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, Ş. (2012). Akut koroner sendromlu hastalarda çok boyutlu yaşam kalitesi indeksinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: