Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeği (MSLSS)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şeten, C. (2012). Meta-analiz:Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeğinin (MSLSS) güvenilirlik genelleştirmesine ilişkin bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Şeten
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik analizinde, toplam madde korelasyonları 0.25’ten daha düşük ve standart hata varyansı 0.90’nın üzerinde olan problemli maddeler her defasında ölçekten birer birer çıkarılmıştır. Bu aşamada sekiz madde çıkarılmıştır ve bu durumda α katsayıları toplam değerler için 0.86 dan 0.88’e yükselmiştir. Boyutlar bazında nihai α değerleri 0.77 ve 0.83 arasında bulunmuştur. Bu değerler toplam puan ve beş alt boyutun tümü için iyi bir güvenilirlik göstermektedir

32 madde ve 5 alt boyut
Benlik
Okul
Aile
Yaşam Çevresi
Arkadaş

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: