Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başbay, A., ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması, Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.

Sorumlu Yazar: 
Alper BAŞBAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 41 madde
Farkındalık (16 m): Değer, inanç veya yaşam biçimindeki çeşitliliğin,insan olmanın ayrılmaz bi rparçası olduğuna inanırım.
Bilgi (16 m): Kültürel kökenim hakkında bilgi sahibiyim.
Beceri (9 m): Öğrenme ve öğretme sürecini farklı kültürleri içerecek yapıda oluşturmaya özen gösteririm.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1=tamamen katılıyorum, 5=hiç katılmıyorum)
İletişim: