Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği (ÇMDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Gülşen, M., Kara, S. ve Yıldız, B. (2013). Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 68 – 79. http://dx.doi.org/10.14686/201321981

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Çocuklar için Maddi Değerler Ölçeği’nin geçerlik çalışması olarak, yapı geçerliğinin
incelenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. ÇMDÖ’nün güvenirliği iç
tutarlık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonuyla incelenmiştir.

Güvenirlik: 

ÇMDÖ’nün güvenirlik katsayısı (.91) güvenirliğin yeterli düzeyde olduğunu
göstermektedir.

3 alt boyut ve 18 madde
Materyal Merkeziliği (6 m):
Materyal Mutluluğu (6 m):
Materyal Başarı (6 m):

Derecelendirme: 
4’lü Lİkert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: