Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gönültaş, B. M.& Sarıçam, H. (2021). The Scale of Knowledge and Awareness About Child Molesters (KACMS): Validity and reliability study. Turkish Journal of Applied Social Work, 4(2), 116-126. https://doi.org/10.54467/trjasw.1021951

Sorumlu Yazar: 
M. Burak Gönültaş
Geçerlik: 

Araştırma kapsamına yaşları 18 ile 49 arasında değişen iki farklı çalışma grubunda yer alan toplam 610 (366+244) yetişkin katılımcı alınmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ÇCİBFÖ’nün iki boyuta sahip olduğu ve bu iki boyutlu yapının ölçtüğü özellikle ilgili toplam varyansın %48.80’ini açıkladığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin uyum iyiliği değerleri χ2= 132.26, dsd= 50 (χ2/sd=2.64), RMSEA= .08, SRMR=.065, NFI= .94, RFI= .92, IFI= .96, CFI= .96, TLI= .95 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca madde faktör yükleri .40 ile .91 arasında sıralanmaktadır. Ölçüt (benzer ölçek) geçerliği çalışmasında, ÇCİBFÖ ile Suçlulara Yönelik Algılar Ölçeği arasında r= .64 pozitif ilişki tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ölçeğin bütünü için α=.94, cinsel istismara uygun hale getirme metotları (gruming) alt boyutu için α=.96 ve çocuk cinsel istismarcısının karakteristiği alt boyutu için α=.75 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .32 ile .85 arasında değişmektedir.

Cinsel istismarcı, geçmişinde başka suçları da işlemiş olabilir.
Cinsel istismarcılar çocuğa fiziksel olarak en yakın hale gelebilmek için çocuğu kaçırabilirler.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum,…….. 4=Ne katılıyorum ne katılmıyorum, ……….., 7= Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: