Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuğut, N. ve Gölbaşı, Z. (2010). Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği – Kadın Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32, 172-180.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Tuğut
Geçerlik: 

İçerik geçerliliğine yönelik olarak konu alanında uzman kişilerden görüş alındı, yapı geçerliliğine yönelik olarak faktör analizi yapıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğine yönelik olarak iç tutarlılık, madde toplam puan güvenirlik katsayısı ve iki yarı test güvenilirliği incelendi. İç Tutarlılık (internal consistency) için likert tipi ölçeklerde önerilen Cronbach α güvenirliği hesaplandı. Madde toplam puan korelasyonları Pearson korelasyon katsayısı ile incelendi. İki yarı test güvenirliği için Spearman-Brown, Cronbach α güvenirlik katsayıları ve Guttman split-half analizi yapıldı.

18 madde

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=Hiç katılmıyorum – 6=Tamamen katılıyorum
İletişim: