Çiftlerin Geri Çekme Yöntemine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türk, R., Terzioğlu, F.,ve Gelbal, S. (2016). Çiftlerin geri çekme yöntemine ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, 18 (Winter term issue), 45-61.

Sorumlu Yazar: 
Füsun Terzioğlu
Geçerlik: 

Bu analiz sonucunda üç madde toplam test korelasyonu 0.20’den az olduğu için skaladan çıkarıldı. Diğer maddeler ölçekle yüksek korelasyon gösterdi.Ölçek maddeleri arasındaki anlamlı korelasyon katsayıları gösterge veya tutarlılık olarak kabul edilmektedir. Gerçek öğelerin toplam test korelasyon katsayısının pozitif ve yüksek olduğunu, ilgili öğenin yapıyı ve ölçeğin doğal tutarlılığının da yüksek olduğunu ölçer.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach c güvenirlik katsayısı ile yapılmıştır.

5 alt boyut 36 madde
Güvenirlik ( 5 m ) : Kesinlikle hamileliği önler.
Cinsel Eylemin Niteliği ( 11 m ) : Cinsel ilişkiyi keser.
Kullanılabilirlik ( 10 m ) : Deneyimli erkekler tarafından kullanılır.
Sağlığa Etki ( 5 m ) : Erkeklerin bacaklarında ağrı ile sonuçlanır.
Dini ve Sosyal Etki ( 5 m ) :Kadınların değerlenmediğini gösterir.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: