Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Toplumun Güvenlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tunca, H. Ö. ve Karadağ, A. (2020). Toplumun Güvenlik Algısı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(2), 525-554. doi: 10.28956/gbd.830089).

Sorumlu Yazar: 
Hakan Ömer Tunca
Geçerlik: 

Çalışmaya esas ölçeğin gözlenen değişkenleri 3 faktör altında toplanmış ve 0,33-0,78 değişen sevilerde birinci düzey çok faktörlü bir model oluşturmuştur. Bu modele ait uyum iyilik indeksleri; X2/DF (3,947), RMSEA (0,061), SRMR (0,071), CFI (0,905), IFI (0,906) ve AGFI (0,855) değerleri eşikler içerisinde bulunmuştur. Ölçeğin veri ile uyumlu çalıştığı gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Boyutlar; Güvenlik Etkisi: 0,919, Sosyo-ekonomik ve Kültürel Etki: 0,818, Siyasete Etkisi: 0,852 ve Toplam:0,943 Cronbach α değerlerinin tamamının 0,70 eşik değerinden yüksek bulunması ile güvenilir geçerli bir anket elde edildiği anlaşılmıştır. Test tekrar test kapsamında Pearson korelasyon katsayısının (r=0,934) değerini aldığı ve bunun 0,01 seviyesinde anlamlı olduğu tespit edilmiş, en az 0,7 olduğu görülerek anketin geçerliliği ve tutarlığının yüksek düzeyde olduğu kabul edilmiştir.

Örnek: Suriyeli Sığınmacılar darp, kavga, gasp vb. suçlarla şahsi güvenliğimi tehdit etmektedir? Toplam 35 madde

Derecelendirme: 
Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Kısmen Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum
İletişim: