Canlı Ders Etkileşim Düzeyi Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaman, E, G. (2015). Canlı Ders Etkileşim Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin geliştirilmesi ve otomatik kestirim sisteminin tasarlanması(Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Güler Erkan Karaman
Geçerlik: 

Dört faktör için oluşturulan modellerin geçerlenebilmesi için model
oluşturmadan bağımsız olarak 30 canlı ders daha hem geliştirilen Canlı Ders Etkileşim
Düzeyi Belirleme Ölçeği aracılığıyla hem de geliştirilen sistem aracılığıyla analiz
edilmiştir. Buna göre dört faktör için puanlar oluşturularak ölçek değerlendirme ve
otomatik değerlendirme sonuçları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Canlı Ders Etkileşim Düzeyi Belirleme Formunun güvenirliği iki yolla
hesaplanmıştır: Birincisi ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve
0,886 bulunmuştur. İkincisi test yarılama yöntemiyle ölçeğin güvenirliği hesaplanmış,
testin Spearman Brown iki yarı test korelasyonu 0,753 olarak bulunmuştur.
Böylece ölçeğin güvenilirliğine ilişkin elde edilen kanıtlardan, Canlı Ders
Etkileşim Düzeyi Belirleme Formunun canlı derslerin etkileşim düzeyini belirlemek
amacıyla güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)