Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeği – Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dursun, P., & Tezer, E. (2013). Turkish adaptation of the boredom proneness scale short-form. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1550-1554.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Dursun
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. İç tutarlılık katsayısı .63 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
7!li Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 7= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: