Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210

Sorumlu Yazar: 
Aslı Yeşil
Geçerlik: 

Mevcut literatürde eflduyum yorgunluğunu (Compassion fatigue), mesleki tatmini( compassion satisfaction) ölçen bir ölçme aracına rastlanılmadığı için eflduyum yorgunlu
ğu ve mesleki tatmin sonucu oluşabilecek durumları tespit etmek için kullanılan ölçeklerle ilişkisi ölçülmüştür. ÇYKÖ’nün
Tükenme ve Kısa Belirti Envanteriyle (.39-.40) dışsal geçerlilik
açısından da yeterli olduğunu düşündürmektedir.

Güvenirlik: 

ÇYKÖ’nün Cronbach’s Alfa değeri: 0.848 olarak hesaplanmıştır. Mesleki tatmin alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri:
0.819’dur. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa değeri: 0.884’tür. Tükenmişlik alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri: 0.622’dir. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa
değeri: 0.575’dir. Eşduyum yorgunluğu alt ölçeğinin Cronbach’s
Alfa değeri: 0.835’dir. Maddelerin standardizasyonu esas alınarak hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri: 0.841’dir.

3 alt boyut ve 30 madde
Mesleki Tatmin (10 m)
Tükenmişlik (10 m)
Eşduyum Yorgunluğu (10 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (0=Hiçcie zaman, 5=Her zaman)
İletişim: