Çevreye Yönelik Sorumlu Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşaroğlu, C., & Akdağ, M. (2013). İlköğretim birinci kademe için Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 253-275. https://doi.org/10.14520/adyusbd.485

Sorumlu Yazar: 
Cihat Yaşaroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

ÇYSDÖ’nin güvenirlik katsayısı Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı kullanılarak hesaplanmış ve çevre ilgisi alt boyutu için .84, temizlik ve tasarruf alt boyutu için .69, hayvan sevgisi alt boyutu için ise .55 olarak hesaplanmıştır. ÇYSDÖ’nin tamamı için Cronbach alpha değeri. 86 olarak hesaplanmıştır. Split-half yöntemi ile elde edilen Guttman split-half katsayısı, birinci faktör için. 83, ikinci faktör için .57 ve üçüncü faktör için ise .42 olarak saptanmıştır.

Derecelendirme: 
5li likert (1- “hiç yapmam” 5- “hep yaparım”)
İletişim: