Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Madran, H. A. D. (2012). Buss-Perry saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 24(2), 1-6.

Sorumlu Yazar: 
H. Andaç Demirtaş Madran
Geçerlik: 

Bu çalışmada, daha önce de belirtildiği gibi, ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla, Çok Boyutlu Öfke Ölçeği’nin (Balkaya
ve Şahin 2003) “Öfkeyle ilgili davranışlar” alt ölçeği kullanılmıştır. BPSÖ ile ÇBÖÖ arasındaki korelasyon katsayısı r= 0,49’dur (p<0,001). BPSÖ’nün alt ölçekleriyle (fiziksel saldırganlık, düşmanlık, öfke, sözel saldırganlık) ÇBÖÖ’nün “Öfkeyle ilgili davranışlar” alt ölçeği arasındaki korelasyon katsayıları ise sırasıyla şöyledir; 0,40, 0,40, 0,31 ve 0,27. Tüm değerler 0,001 düzeyinde anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç-tutarlılık katsayısının hesaplanması ve test-tekrar test güvenirliği ile test yarılama güvenilirliğinin belirlenmesi yoluyla ölçülmüştür. Her bir faktörün iç tutarlılığı Cronbach alfa katsayısı yoluyla ölçülmüştür. Alfa değerleri 4 faktörün de iç tutarlılığının yeterli düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Tüm ölçek için elde edilen alfa değeri 0,85, fiziksel saldırganlık için elde edilen alfa değeri 0,78, sözel saldırganlık için elde edilen alfa değeri 0,48, öfke için elde edilen alfa değeri 0,76, düşmanlık için elde edilen alfa değeri 0,71’dir.

4 alt boyut ve toplam 29 madde.
Fiziksel Saldırganlık Boyutu ( 9 m) : Birisi beni iterse onunla kavgaya tutuşurum.
Öfke Boyutu ( 7 m) : Çok çabuk parlar ve hemen sakinleşirim.
Düşmanlık Boyutu ( 8 m) : Arkadaşlarımın arkamdan konuştuklarını biliyorum.
Sözel Saldırganlık Boyutu ( 5 m) : İnsanlarla sıkça görüş ayrılığına düşerim.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: