Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği (BKBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnözü, M. ve Eremsoy, C. E. Tiksinme Ölçeği ile Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe versiyonlarının psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
C. Ekin Eremsoy
Geçerlik: 

Söz konusu ölçme modeli için uyum indeksi değerleri, χ2 271 = 557.22, p < .001, NC = 2.06, CFI = .96, RMSEA = .05, GFI = .90 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

TÖ-R için iç tutarlık katsayıları .87 (toplam ölçek) ile .64 (bulaşma/kirlenme alt ölçeği) arasında değişmektedir. BKBÖ için ise iç tutarlık katsayıları olasılık, tehdit alt ölçekleri ile toplam ölçek için sırasıyla .84, .83 ve .89 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut 25 madde
Temel Tiksinme (12 m): Çıplak ayakla betonda yürürken bir solucana bastınız.
Ölüm/Parçalanma (8 m): Fen bilimleri dersinde (Fizik, Kimya, Biyoloji vb) kavanozun içinde bir insan eli görmek beni rahatsız eder
Bulaşma/Kirlenme (5 m): Umumi tuvaletlerin oturulacak yerine vücudumun herhangi bir yerinin değmesine asla izin vermem

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: