Sağlık Bilişleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, Ö. ve Dirik, G. (2018). Sağlık Bilişleri Anketi (SBA)’nin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Nesne, 6(13), 337-366. doi:10.7816/nesne-06-13-05

Sorumlu Yazar: 
Özlem YILMAZ
Geçerlik: 

Sağlık Bilişleri Anketi’nin Türkçe versiyonunun geçerliği; yapı geçerliği ve ölçüt bağıntılı geçerliğini (eş zaman ve yordama geçerliği) inceleyen analizlerle değerlendirilmiştir. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine göre, ölçeğin herhangi bir fiziksel hastalık tanısı olan ve olmayan gruplar için hazırlanan her iki formunun da orijinal çalışmadakine uygun faktör dağılımları gösterdiği bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini (eş zaman ve yordama geçerliği) değerlendirmek için orijinal çalışmayla tutarlı olarak Sağlık Anksiyetesi Ölçeği-Kısa Form, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile ek olarak Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeği ve Hastalık Algısı Ölçeği-Kişisel Kontrol faktörü kullanılarak kavramlar arası ilişkiler incelenmiştir. Korelasyon ve regresyon analizleri sonuçlarının orijinal çalışmayla benzerlik gösterdiği (Hadjistavropoulos ve ark., 2012) ve beklenen doğrultuda olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Sağlık Bilişleri Anketi’nin Türkçe versiyonunun güvenirliği; iç tutarlılık ve test tekrar test değerlerine göre incelenmiştir. Bu çalışmada ölçeğin alt boyutları için bulunan Cronbach alfa değerleri fiziksel hastalık tanısı olmayan grupta .66 ile .88 arasında, fiziksel hastalık tanısı olan grupta .64 ile .87 arasında bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları için bulunan test tekrar test değerleri ise fiziksel hastalık tanısı olmayan grupta .45 ile .70 aralığında, fiziksel hastalık tanısı olan grupta .35 ile .66 arasında bulunmuştur.

Her iki formda 20’şer paralel soru vardır. Herhangi bir fiziksel hastalık tanısı olmayan kişiler içn 10. madde “Eğer gelecekte ciddi bir sağlık sorunu yaşarsam, her ne olursa olsun baş etmeye hazır olduğumu hissediyorum.” Herhangi bir fiziksel hastalık tanısı olan kişiler için 10. madde “Eğer gelecekte başka ciddi sağlık sorunları yaşarsam, her ne olursa olsun baş etmeye hazır olduğumu hissediyorum.” şeklindedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: