Böbrek Nakli Alıcılarında Öz Yönetim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çetin, Ç. (2016). Böbrek Nakli Alıcılarında Öz Yönetim Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Çetin
Geçerlik: 

Ölçeğin hipotez sınamasında Öz Bakım Gücü Ölçeği ile orta düzey, İmmünsupresif Tedaviye Uyum Ölçeği’nin alt boyutları ile zayıf ilişki saptanmıştır. Madde analizinde ölçeğin alt boyutları arasında p<0.01 düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki belirlenmiştir

Güvenirlik: 

İç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.73 bulunmuştur. Test tekrar test güvenirliğine bakıldığında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05).

4 Alt Boyut, 24 Madde

Derecelendirme: 
4’lü likert tipi (1 ”hiç uygulanmadı”, 2 “çok az uygulandı”, 3 “oldukça uygulandı” ve 4 “tamamen uygulandı”)
İletişim: