Birinci Basamak Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Lağarlı, T., Eser, E., ve Baydur, H. (2014). Birinci Basamak Değerlendirme Ölçeğinin hizmetten yararlananlar için Türkçe erişkin sürümünün psikometrik özellikleri. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 12(3), 162-177. DOI: 10.20518/thsd.74625

Sorumlu Yazar: 
Erhan Eser
Geçerlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizinde, tüm sorular analize alınmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa değerleri “kayıt/bilgi koordinasyonu”, “hizmete erişim” ve “hizmetten faydalanma” alt boyutları dışında 0.80-0.90 arasındadır.

Ölçek 4 ana boyut ve 3 türetilmiş boyut olmak üzere toplam 7 boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: