Bireysel Düzeyde Organizasyonel Rezilyans Kapasitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gerçek, M. ve Yılmaz Börekçi, D. (2017). Birey düzeyinde ilişkisel ve operasyonel rezilyans (yine/yenilenme) kapasitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 149-176. doi: 10.20491/isarder.2017.293

Sorumlu Yazar: 
Merve Gerçek
Geçerlik: 

Maddeler değerlendirildikten sonra keşfedici faktör analizi (KFA) yapılmış, ana uygulama örneklemi üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. 208 katılımcıdan oluşan pilot uygulama örneklemi üzerinde yapılan KFA sonucu 4 faktör ve 18 ifadeden oluşan bir ölçek yapısı elde edilmiştir. KFA ile ortaya çıkan faktörler “operasyonel rezilyans sağkalım”, “operasyonel rezilyans sürdürülebilirlik”, “ilişkisel rezilyans sağkalım” ve “ilişkisel rezilyans sürdürülebilirlik” boyutlarını temsil eden ifadelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, KFA sonuçlarının ölçek geliştirme aşamasında temel alınan kuramsal altyapıya uygun olarak ayrışan bir yapıyı ortaya koyduğu görülmüştür. 206 katılımcıdan oluşan ana uygulama örneklemi üzerinde
yapılan DFA’dan elde edilen ki kare değeri (χ2) 183,57 (sd=129, p<0,01) ve ki kare
değerinin serbestlik derecesine oranı (χ2/sd) 1,42 olarak mükemmel uyuma karşılık gelmektedir. RMSEA indeksinin 0,050; Standardize edilmiş RMR değerinin 0,025; NNFI değerinin 0,98; NFI değerinin 0,96; IFI değerinin 0,99; CFI değerinin 0,99 ve GFI değerinin 0,90 uyum indekslerinin mükemmel uyum aralıklarında oldukları görülmüştür. DFA ile elde edilen göstergelerin olumlu yönde olması, KFA ile ortaya çıkan ölçek yapısının doğrulandığı şeklinde yorumlanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach α değerleri, ölçeğin geneli için 0,907; birinci faktör olan “ilişkisel rezilyans sağkalım” faktörü için 0,890; ikinci faktör olan “operasyonel rezilyans sürdürülebilirlik” fakörü için 0,828; üçüncü faktör olan “operasyonel rezilyans sağkalım“ faktörü için 0,688; dördüncü faktör olan “ilişkisel rezilyans sürdürülebilirlik” için ise 0,671 olarak belirlenmiştir. Genel ölçeğin, birinci ve ikinci faktörlerin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Üçüncü ve dördüncü faktörüler ise yeterli güvenilirlik düzeyine sahiptir (Özdamar, 2016).

4 alt boyut ve 18 madde
İlişkisel rezilyans sağkalım (6 m): Olumsuzluklarla karşılaştığımda başkalarının deneyimlerinden yararlanmaya çalışırım.
Operasyonel rezilyans sürdürülebilirlik (5 m): .İşimi yaparken bana engel olan bir durumla karşılaşırsam sorunu çözmek için yeni yollar ararım.
Operasyonel rezilyans sağkalım (4 m): Gerektiğinde işin aksamasına engel olmak için yöneticimin ve iş arkadaşlarımın sorumluluklarını geçici olarak devralabilirim.
İlişkisel rezilyans sürdürülebilirlik (3 m): Kriz durumlarında iş ilişkilerimin bana engel olmasını istemem.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: