Kelime Öğrenmede Öz-düzenleme Kapasitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşilbursa, A., & Bilican, R. (2013). Validation of self-regulatory capacity in vocabulary learning scale in Turkish. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 882-886.

Sorumlu Yazar: 
Amanda Yeşilbursa
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Değeri .89 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 6= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: