Bilişsel Kaçınma Ölçeği (BKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyay, A. (2016). Endişe ve Anksiyete Ölçeği, Problemlere Karşı Oumsuz Tutum Ölçeği ve Bilişsel Kaçınma Ölçeği, Türkçe uyarlanması, geçerliliği ve güvenirliliği. (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Akyay
Geçerlik: 

YAB’nu ölçmek için geliştirilen ve Türkçeye çevrilerek geçerli ve güvenilir
olduğu gösterilen YAB-7 ile çalışmamızda geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan EAÖ
için Pearson korelasyonu analizi uygulanmıştır. EAÖ ve YAB-7 karşılaştırıldığında
birbiriyle yüksek korelasyon katsayısı gösterdiği (r=0,636, p<0,05) saptanmıştır

Güvenirlik: 

EAÖ Türkçe uyarlamasının iç tutarlılığı Cronbach’s alfa ölçümüyle
değerlendirildi. EAÖ toplam puanı için Cronbach’s Alfa değeri 0,891 bulundu.

Test tekrar test güvenirlik katsayısı 0,528 olarak
bulunmuştur.

EAÖ’nün yapısal geçerliliğini değerlendiren faktör analizinde temel bileşenler analizi kullanıldı. Ölçek maddelerini temel bileşenler analizine örneklem uygunluğunun değerlendirilmesinin bir ölçütü olan Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,917 bulunarak uyumun mükemmel olduğu görüldü. Özdeğeri 1’in üzerinde olan yalnızca tek faktör oluştuğu ve bu faktörün toplam varyansın %50,8’ini açıkladığı görüldü . Tek faktör oluştuğu için rotasyon yapılmadı. Bu faktörde faktör yükleri 0,635 ile 0,761 arasında belirlendi. Sonuçlar EAÖ Türkçe formu faktör yapısının orijinaliyle benzer olduğunu gösterdi .

POTÖ Türkçe uyarlamasının iç tutarlılığı Cronbach’s alfa ölçümüyle
değerlendirildi. EAÖ toplam puanı için Cronbach’s Alfa değeri 0,906 bulundu.

POTÖ Türkçe uyarlamasının iç tutarlılık katsayılarının
oldukça iyi olduğu görüldü. Madde toplam korelasyonlarına bakıldığındaysa 0,470 ile
0,707 arasında olduğu görülmüştür

POTÖ’ye ilişkin test tekrar test
güvenirlik katsayısı 0,654 olarak bulunmuştur.
BKÖ toplam puanı için Cronbach’s Alfa değeri 0,943 bulundu.
Maddelerin tek tek Cronbach’s alfa değerleri Tablo 13’de gösterilmiştir. Madde toplam
korelasyonlarına bakıldığındaysa 0,403 ile 0,749 arasında olduğu görülmüştü

Test-tekrar test tekniği ile BKÖ’nün zaman içindeki tutarlılığına bakılmıştır.
Ölçeğin toplam puanları için test tekrar test korelasyonlarında, BKÖ’nün toplam puanının
(r=0,483, p<0,05), tekrar test puanlarıyla korelasyonlarının pozitif yönde ve anlamlı

Derecelendirme: 
. Beşli likert öğeleri 1=hiç katılmıyorum, 2=kısmen katılıyorum, 3=katılmıyorum, 4=genellikle katılıyorum, 5=tamamen katılıyorum şeklindedir
İletişim: