Bilişsel Kapılma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Usluel, Y. K. ve Vural, F. K. (2009). Bilişsel kapılma ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 77-92.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Koçak Usluel
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini kontrol etmek için Temel Bileşenler Analizi sonuçları Agarwal ve Karahanna (2000) tarafından geliştirilen Bilişsel Kapılma Ölçeği’nin analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonunda aynı anlamı veren maddelerin aynı faktörler altında toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi için Cronbach’s α güvenirlik
katsayısı hesaplanmıştır. 535 öğretmen adayına uygulanan ölçeğin,
Cronbach’s α güvenirlik katsayısı 0,923 bulunmuştur. Alt ölçeklerin güvenirlik katsayıları ise; Zaman 0,88, Merak 0,90, İlginin Odaklanması 0,82, Zevk 0,90 olarak bulunmuştur.

4 alt boyut ve 17 madde
Zaman (5 m): Web’e girdiğimde, çoğu zaman planladığımdan daha fazla zaman harcarım.
Merak (4 m): Web kullanmak merakımı arttırır.
İlginin Odaklanması (4 m): Web’deyken dikkatimi kolaylıkla toplayabilirim.
Zevk (4 m): Web kullanmak, bana zevk alacağım pek çok şey sunar.

Derecelendirme: 
10’lu Likert (“1=Kesinlikle katılmıyorum – 10= Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: