Bilişsel Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Terzi Ş . (2009). Bilişsel Değerlendirme Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 127-141.

Sorumlu Yazar: 
Şerife Terzi
Geçerlik: 

Ölçeğin ayırt edici geçerlik çalışmasında, alt-üst %27’lik grup karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen t testi değerlerinin 4.487 ile 9.304 arasında değiştiği ve tüm maddelerin .000 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ile Sıfat Tarama Listesi, 150 kişilik gruba aynı oturumda art arda uygulanmış ve öğrencilerin her iki ölçekten aldığı puanlar arasındaki korelasyon Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanarak bulunmuştur. Elde edilen puanlara göre Birincil Değerlendirme Ölçeği ile Sıfat Tarama Listesi toplam puanları arasındaki korelasyon .81; İkincil Değerlendirme Ölçeği ile Sıfat Tarama Listesi toplam puanları arasındaki korelasyon katsayısı ise .89 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında Cronbach-alpha katsayısı ve madde toplam korelasyonları hesaplanmış, test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı birincil değerlendirme için .90, ikincil değerlendirme için .87; test-tekrar test güvenirlik katsayısı birincil değerlendirme için r = .82, ikincil değerlendirme için r=.89 olarak saptanmıştır. Ölçeğin madde toplam korelasyonları ise .27 ile .55 arasında bulunmuştur.

Ölçekte 14 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert “ (0) Hiç uygun değil” ve “ (4) Tamamen uygun” arasında ölçeği şeklindedir.
İletişim: