Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özmusul, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin incelenmesi (Kilis ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa ÖZMUSUL
Geçerlik: 

Madde havuzunda toplanan 45 maddelik taslak uzman görüşüne sunulmuştur. Taslaktaki bu maddelerin; bilgi edinme, araştırma-inceleme, iletişim, oyun-eğlence ve kendini ifade etme alt boyutlarını temsil edip etmediğinin belirlenmesi için uzman görüşüne sunulmuştur. Yapı geçerliğini incelemek amacıyla; kapsam geçerliliği sonucu kalan 24 madde ön çalışma için rastgele karıştırılarak yanıtlayıcıda bir tepki kurulumunu engelleyecek şekilde yeniden numaralandırılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğe seçilen maddelerin iç tutarlık güvenirliğini tespit etmek amacıyla madde toplam test korelasyonuna bakılmıştır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert Tip ( 1=hiçbir zaman – 4=her zaman )