Bilinçli Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akkuş-Çutuk, Z. ve Türk, T. (2019). The mindful coping scale: The validity and reliability of Turkish version. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 299-311. https://doi.org/10.31592/aeusbed.591719

Sorumlu Yazar: 
Zeynep AKKUŞ ÇUTUK
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda ki-kare değerinin (x2=639.87, N=283, df=221, p=0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeks değerleri ise RMSEA=.076, CFI=.88, IFI=.88, GFI=.85, SRMR=.074 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach’s Alfa Katsayısı ve Madde Toplam Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmıştır. Bilinçli başa çıkma ölçeğinin Cronbach’s Alfa İç Tutarlılık Güvenirlik Katsayısı farkındalık alt boyutu için .71, dikkati dağıtma alt boyutu için .79, olumsuz duyguları önleme alt boyutu için .72, kendini yapıcı olarak ortaya koyma alt boyutu için .71 olarak bulunmuştur. Madde-Toplam Korelasyonlarının Bilinçli başa çıkma ölçeği farkındalık alt boyutu için .31-.57, dikkati dağıtma alt boyutu için .33-.69, olumsuz duyguları önleme alt boyutu için .38-.53, kendini yapıcı olarak ortaya koyma alt boyutu için .38-.59 arasında değiştiği saptanmıştır.

Ölçek 23 maddeden oluşmaktadır

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: