Bilinçli-Farkındalık Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFÖÖ-Y)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atalay, Z., Aydın, U., Bulgan, G., Taylan, R. D., Özgülük, S. B. (2017). Bilinçli-Farkındalık Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFÖÖ-Y): Türkiye Uyarlama Çalışması. İlköğretim Online, 16(4), 1803-1815.

Sorumlu Yazar: 
Zümra Atalay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini incelemek üzere iç tutarlık güvenirlik analizleri uygulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlığı Cronbach Alfa katsayısı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri Duygu Düzenleme, Duygusal Denge, Sosyal Beceriler, Sıkıntı Tahammülü, Sorumluluk Alma, ve Kişilerarası Etkenlik için sırasıyla .73, .78, .65, .62, .71, ve .65 bulunmuştur. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alfa değeri ise .72’dir. Bulgular ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayılarının Duygu Düzenleme, Duygusal Denge, ve Sorumluluk Alma alt boyutları için anlamlı düzeyde olduğuna işaret ederken (Pallant, 2005), Sosyal Beceriler, Sıkıntı Tahammülü, ve Kişiler arası Etkenlik alt boyutları için kabul edilebilir düzeyin biraz altında olduğunu göstermektedir. Bunun bir nedeni, iç tutarlık güvenirlik katsayısının bir ölçeğin alt boyutlarında yer alan madde sayısına bağlı olması olabilir . BFÖÖ-Y’in Sosyal Beceriler, Sıkıntı Tahammülü, ve Kişilerarası Etkenlik alt boyutlarında yer alan madde sayısı (n = 3) her bir faktörde yer alması önerilen madde sayısının (n ≥ 4) altındadır

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (1 = Hemen Hemen Hiçbir Zaman, 5 = Hemen Hemen Her Zaman)
İletişim: