Bilimsel Alan Gezisi Yapmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tortop, H. S. ve Uzbilir-Özçelik, G. (2018). Öğretmenler için Bilimsel Alan Gezisi Yapmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1), 99-106.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Said Tortop
Geçerlik: 

Ölçekteki 12 maddeye ait faktör yük değerleri 0.699 ile 0.860 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamının güvenirlik katsayısı 0.92; Öğretim Tasarım boyutu için .88, Organizasyon boyutu için .90 şeklindedir.

12 madde ve 2 alt boyut
Öğretim Tasarım
Organizasyon

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: