Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 191-198.

Sorumlu Yazar: 
Ali Arslan
Geçerlik: 

Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.86, Barlett Testi anlamlılık değeri 0.000 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0.94 olarak bulunmuştur.

Tek boyut ve 20 madde
Bilgisayarı öğrenme konusunda kendime oldukça güveniyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: