Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kızılırmak, F. (2008).İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin görüşleri(Isparta ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Sorumlu Yazar: 
Fadime KIZILIRMAK
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) testine göre yeterlik puanı 0.92’dir. madde toplam korelasyonlarının da
0.46 ile 0.88 arasında yüksek düzeyde olduğu görülmektedir

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.94 olarak bulunmuştur.

ölçek 17 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= tam)