Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz-Erdem, A. ve Bilge, F. (2008). Lise Öğrencileri İçin Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 95-114.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Yılmaz Erdem
Geçerlik: 

Ölçeğin beş boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( χ : 2640.97; sd: 485; 2 χ :sd= 5.44; GFI: 0.95; AGFI: 0.94; CFI: 0.92; S-RMR: 0.05; RMSEA: 0.05 ).Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .31 ile .64 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .50 ile .67 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .70 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayısı .20 ile .41 arasında değişmektedir.

5 alt boyut ve 33 madde
Mükemmeliyetçilik (9 m): Ne kadar değerli olduğumu göstermek için girilmesi en zor bir mesleği ya da alanı seçmeliyim.
Dışsal kontrol (8 m) : Seçeceğim meslek, arkadaşlarım tarafından bana yakıştırılmalıdır.
Yanlış çıkarımlar (5 m) : Bir kişinin saygınlığını sadece mesleki statüsü belirler.
Genellemeler (8 m) : Bir meslekten hoşlanıyorsam o mesleği mutlaka iyi yaparım.
Özsaygı (3 m): Bir kişinin saygınlığını sadece mesleki statüsü belirler.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/