Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keser, H. ve Güldüren, C. (2015). Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. K. Ü.Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1167-1184.

Sorumlu Yazar: 
Hafize Keser
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 34 madde ve iki alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin tümüne ait Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .97, Saldırı ve Tehditler faktörü için .97, Kişisel Verilerin Korunması faktörü için .94 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 34 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Saldırı ve Tehditler (16m)
Kişisel Verilerin Korunması (18)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: