Kobilerin Bilgi Güvenliği Farkındalığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çatuk,C. (2018). Siber riskler karşısında kobi’lerin bilgi güvenliği farkındalıklarını ölçen bir ölçek geliştirme: Gaziantep örneklemi (Yayınlanmamış doktora tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Cüneyt Çatuk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Kobilerin bilgi güvenirliği farkındalığını ölçmek amacıyla bu çalışmada hazırlanan ölçeğin genel güvenirliği ile bu ölçek içerisinde yer alan dört faktöre ait Croncbach Alpha güvenirlilik değerleri Tablo ile verilmiştir. KBGFÖ ölçeğinin genel güvenirliği 0,954, Birinci faktörün 0,947, ikinci faktörün 0,927, üçüncü faktörün 0,923 ve dördüncü faktörün 0,924 olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler dikkate alındığında ölçeğin oldukça güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçek içerisinde yer alan tüm maddelerin madde toplam korelasyon değerleri 0,50’nin üzerindedir.

Toplam madde sayısı 37’dir.
Firmamız, yetkimizin olmadığı dosyalara girişlerimizi engeller.(Raporlar, Sistem dosyası, Bilgi deposu, Ortak dosya vs.)
Firmamızın, mail aracılığıyla zararlı dosyaların sistemimize girmemesi için önlemleri göz ardı eder.
Firmamız, sistemdeki arızanın kaynağını tarihsel kayıtlardan çıkartabilir
Firmamızda, güvenlik politikalarımızı (süreçlerimizi) ihlal eden çalışanlar için resmi bir disiplin süreci vardır.
Firmamızda, müşterilerimizin rızası olmadan onların bilgilerini başka amaçlarla kullanmaz

Derecelendirme: 
“Kesinlikle katılmıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum