Bilfen Mesleki İlgi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Otrar, M. Canel, A. N. (2015). Bilfen Mesleki İlgi Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 186-198.

Geçerlik: 

Planlanan veriler üzerinden gerçekleştirilen, geçerlik ve güvenirlik analizlerine ait sonuçlara yer verilmiştir. Her bir ilgi alanı için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Her bir ilgi alanı için örneklem büyüklüğünün ve elde edilen verilerin seçilen analiz için uygun ve yeterli olup olmadığının anlaşılması için KMO değerleri ve Bartlett’s değerlerinin anlamlılığı test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi olarak ölçek ve alt ölçekler için iç tutarlılık (homojenlik) hakkında bilgi vermesi amacıyla
Cronbach’s alpha iç tutarlık katsayısı (internal consistency) hesaplanmıştır Yapılan uygulamalar neticesinde ölçkelerin iç tutarlık katsayıları yüksek bulunmuştur. Ardından ölçeğin içerdiği maddelerin ve ölçek puanının ayırdediciliğini belirlemek amacıyla ayırdedicilik analizlerine geçilmiş ve bu amaçla bağımsız gruplar t-testi (independent samples t test) yapılmıştır.

71 madde ve 11 alt ölçekten oluşan bir envanter elde edilmiştir.

Derecelendirme: 
5’li likert tip(1=hiç uygun değil-5=tamamen uygun)
İletişim: