Bilgi Arama Süreci Tutum Ölçeği (BASTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakmak, N. (2016). Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nermin Çakmak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum-5=tamamen katılıyorum)
İletişim: