Bedeni Beğenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Anlı, G., Akın, A., Eker, H. ve Özçelik, B. (2015). Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 36, 505-511. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2906

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

BBÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar BBÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu, bireylerin bedeni beğenme düzeylerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olarak
kullanılabileceğini göstermektedir.

Ölçek 10 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.
Bedenime saygı duyarım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= asla – 5= her zaman)
İletişim: