Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Horozcu, Ü., & Güneş, A. C. 82019). Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 171-202. https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.01

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Celalettin Güneş
Geçerlik: 

KMO değeri .910, Barlett testi sonucunda kay kare değeri anlamlı bulunmuştur [X2= 3402.593 p = .000]. Özdeğeri (eigunvalue) 1’in üzerinde olan 4 faktörün bulunduğu ve bunların ölçeğin toplam varyansının %60.9’unu açıkladığı tespit edilmiştir. , X2 = 122.6, Serbestlik Derecesi (Df) =48, anlamlılık değeri (P): 0.00, (X2/df = 2.55), Yaklaşık Hataların Ortalama Kare Kökü (Root Mean Square Error of ApproximationRMSEA)= 0.076, Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index – NFI = 0.93, Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (Non-Normed Fit Index – NNFI) = 0.94, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fit Index-CFI) = 0.95, Kök Ortalama Karekökü (Root Mean Square Residual – RMR) = 0.068, Standart Ortalama Kalanların Karekökü (Standardized Root Mean Residual-SRMR) = 0.056, Uyum İyiliği İndeksi (Goodness of Fit Index – GFI) = 0.93, Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (Adjusted Goodness of Fit Index – AGFI) = 0.89 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin dört alt boyutunun güvenirlik katsayıları ise beğenilme ve değer görme faktörü için .73, sosyal temas faktörü için .74, değerlendirilme faktörü için .63 ve yaranma ve hoş görünme faktörü için .61 olarak ortaya çıkmıştır.

1-Bir eleştiriye uğrarsam gün boyu etkisinden kurtulamam.
2-İşin doğrusunu yaptığıma inanıyorsam, bunu başkalarının beğenip beğenmediğine bakmam.*
3-Kıyafetimin başkaları tarafından beğenilmemesi beni çok üzer.
4 -Başkaları tarafından beğenilmek benim için çok önemlidir.
5-Biriyle tartışma yaşadığımda bunun etkisinden kolayca kurtulamıyorum.
6-Hatalarımın yüzüme karşı söylenmesi, haklı da olsa canımı acıtır.
7-Başarısız olduğum işlerin/derslerin başkaları tarafından bilinmesi beni rahatsız etmez.*
8-Ortamda söylediklerimden hoşlanmayacak birinin olması umurumda olmaz.*
9-Bir şey yapacağım zaman insanlar ne der diye pek düşünmem.*
10- İnsanların gözünde değerli olmak benim için çok önemlidir.
11-Kendim öyle düşünmediğim/inanmadığım halde onlara

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: