Birey Merkezli Perioperatif Hemşirelik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz Esenboğa, N. (2022). Birey Merkezli Perioperatif Hemşirelik Ölçeği (PCPON): Türkçe’ye uyarlama, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Nadide Yılmaz Esenboğa
Geçerlik: 

Ölçeğin Kapsam Geçerlilik İndeksi skoru 0.97; ölçekte bulunan her bir maddenin Kapsam Geçerlilik Oranı skoru 0.85 ile 1.00 arasında değer aldığı hesaplanmıştır. Yüzey geçerliliğinde 30 ameliyathane hemşiresine pilot uygulama yapılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.85; Bartlett’s değeri x2=2062.99, p<0.00 hesaplanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemi kullanılarak model uyum incelemesinde χ2 (CMIN/DF)=2.12 ile mükemmel uyum; GFI=0.88, AGFI=0.84, CFI=0.91, RMSEA= 0.07, RMR=0.06, NFI=0.84, TLI=0.89 ve IFI=0.91 ile kabul edilebilir uyum gösterdiği saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Madde analizinde madde toplam puan korelasyon değerleri 0.31 ile 0.76 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst grup puan ortalamaları arasındaki farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Spearman Brown katsayısı 0.92; Cronbach Alpha 0.86 ve Omega katsayısı 0.88 bulunmuştur.

Ölçek 20 madde 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin merhametli etkileşim (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. madde), saygı (7, 8, 9, 10 ve 11. madde), rahatlık sağlama (12, 13 ve 14. madde), bilgi paylaşımı (15, 16 ve 17. madde) ve hemşirelik uzmanlığı (18, 19 ve 20. madde) olmak üzere toplam 5 alt boyutu mevcuttur. Bu ölçek; ‘1=hiçbir zaman’, ‘2=nadiren’, ‘3=ara sıra’, ‘4=sıklıkla’, ‘5=her zaman’ şeklinde puanlanmakta ve 5’li likert tipinde sıklık derecesi ölçmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100 olup, alınan puan yükseldikçe yüksek derecede birey merkezli perioperatif hemşirelik performansı içerdiği anlamına gelmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=ara sıra, 4=sıklıkla, 5=her zaman)
İletişim: