Aile Merkezli Bakım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altıparmak, D. (2015). Aile Merkezli Bakım Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Deniz Altıparmak
Geçerlik: 

Türkçe’ye uyarlanan AMBÖ’nün NHBMÖ ile uyumu Pearson
korelasyon analizi ile test edildiğinde, her iki ölçeğin puanları arasında iyi düzeyde,
pozitif yönde ve istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişkinin olması
(önemlilik r=0,60; tutarlılık r=0,64; p=0,000) iki ölçek puanları arasında uyumun
olduğunu ölçeğin istenilen özelliği ölçmede geçerli olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Orijinal ölçeğin Cronbach alfa katsayısı önem için 0,70 ve tutarlılık için 0,90
olarak bulunmuştur. Tutarlılık maddeleri için faktör yükleri 0,86-0,92 olarak
belirlenmiştir (Curley ve ark 2013). Bu çalışmada AMBÖ’nin geçerlik ve güvenirlik
çalışması yapılmıştır.

Hemşireler bana iyi karşılandığımı hissettirirler.
Hemşireler çocuğumun bakımında önemli bir yerim
olduğunu hissettirirler.
Hemşireler çocuğumun bakımında önemli bir yerim
olduğunu hissettirirler.
Hemşireler yaptıkları hemşirelik bakımı hakkında
açıklama yaparlar.
Hemşireler çocuğumun durumunda olabilecek
değişiklikler hakkında açıklama yaparlar.
Hemşireler iyi bakım verildiğini çocuğuma
hissettirirler.
Hemşireler çocuğuma verdikleri bakımın iyi olduğunu
bana hissettirirler.

Derecelendirme: 
İletişim: