Bakım Verici Aşılama Tutumları Ölçeği (BVATÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akkol, S. (2021). Bakım verici aşılama tutumları ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Düzce.

Sorumlu Yazar: 
Sefa AKKOL
Geçerlik: 

Bakım Verici Aşılama Tutumları Ölçeği’ nin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.Faktör yapısının incelebilmesi için öncesinde örneklem yeterliliğini belirleyen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve ölçeğin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirleyen Barlett’s Testi uygulanmıştır.Bartlett Sphericity testi sonucunda değişkenler arasında anlamlı düzeyde yüksek ilişkiler bulunduğu ve verilerin faktör analizi uygulamak için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X2:2460,753, sd:78, p<0,001).İlk aşamada, tek faktör-boyutun gizil değişken (F1: Bakım verici aşılama tutumları ölçeği) bu faktörleri oluşturan ifadelerin de gösterge değişken olarak yer aldığı 1. dereceden DFA modeli Şekil 1’ de oluşturulmuştur. tek boyutlu 1. dereceden oluşturulan DFA modeli için uyum indeksleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, bakım verici aşılama tutumları ölçeğinin 13 maddeden oluşan tek faktörlü yapısının genel olarak iyi uyum sağladığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçek ve alt boyutlar için hesaplama yapılmış, Cronbach’ s alfa değeri hesaplanmıştır. Bu değerler genelde kabul edilebilir değer olan 0,70’ ten yüksektir.Cronbach alfa katsayısı 0,941bulunmuştur.Test-tekrar test güvenilirliği için uygulanan ICC analiz sonucuna göre ise, BVATÖ için ICC değeri 0,811 bulunmuştur. Elde edilen güvenirlik katsayılarının yüksek olması nedeniyle geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Ölçek 13 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
3’lü Likert ( 1=Hayır, 2= Emin Değilim, 3= Evet )
İletişim: